Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Trưởng Tiểu ban Lý luận về TTATXH Hội đồng Lý luận Bộ Công an (Chủ nhiệm Đề tài cấp Nhà nước “Đảm bảo An ninh xã hội, an ninh con người trong tình hình hiện nay” mã số KX.04.26/16-20 của Hội đồng Lý luận Trung ương) chủ trì Hội thảo, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, lãnh đạo thực tiễn của Học viện CSND, Công an tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội thảo đã phân tích, đánh giá các kinh nghiệm hay của Bắc Ninh về thực hiện các chính sách xã hội nhằm đảm bao an ninh xã hội, an ninh con người. Trong khi trên phạm vi cả nước, Nhà nước ta mới thực hiện chế độ lương hưu 120.000 đồng/tháng đối với công dân từ 80 tuổi trở lên thì Bắc Ninh đã trả lương hưu cho toàn bộ các công dân trên 70 tuổi ở địa phương với mức lương 300.000 đồng/tháng. Bắc Ninh có nhiều chính sách ưu đãi về xã hội, y tế, giáo dục cho các đối tượng người có công, người cao tuổi, học sinh.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm chủ trì hội thảo.

Các ý kiến tham luận đã thống nhất nội dung đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người ở nước ta bao gồm 44 vấn đề: Tăng cường đồng thuận xã hội, giảm xung đột xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, trong đó tập trung vào công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo an ninh môi trường sống, trong đó tập trung vào bảo đảm an ninh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng XII đã đề ra trong giai đoạn 2016 – 2021.

Hội thảo cũng đề xuất cần đưa an ninh xã hội, an ninh con người vào nội dung của An ninh quốc gia Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. An ninh quốc gia Việt nam sẽ bao gồm 3 trụ cột: an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh con người.  Tư duy mới về An ninh quốc gia này cần được báo cáo đề xuất đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, xây dựng Chiến lược An ninh quốc gia mới và bổ sung, sửa đổi Luật An ninh quốc gia với quan niệm “An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sự bình yên của xã hội, sự an toàn của con người trong xã hội.

Đảm bảo an ninh, xã hội, an ninh con người ngoài các biện pháp pháp luật (pháp trị), cần thiết thực hiện bằng các biện pháp đức trị, trong đó nêu cao tính gương mẫu, đạo đức cách mạng của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, trong xã hội.

Việt Hà