Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo chỉ huy thực tiễn trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng lý luận và công tác đào tạo điều tra hình sự thời gian qua; ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế bất cập, từ đó gợi mở phương hướng và giải pháp phát triển lý luận; nâng cao hiệu quả thực tiễn công tác điều tra hình sự cũng như công tác đào tạo điều tra hình sự trong thời gian tới.

Đông đảo các đại biểu tham dự Hội thảo

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ, thống nhất trong nhận thức và có sự lý giải thỏa đáng về hệ thống các khái niệm trong lý luận điều tra hình sự; thảo luận, đánh giá những quy định mới trong các đạo luật tư pháp về hình sự có ảnh hưởng đến việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận điều tra hình sự. 

Chỉ rõ những kết quả chính đã đạt được cũng như những hạn chế trong công tác điều tra các vụ án hình sự của lực lượng an ninh trong thời gian qua; đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý trong thực tiễn điều tra vụ án hình sự hiện nay, nhất là từ khi thực hiện các quy định mới của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự. 

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo ngành Điều tra hình sự của Học viện ANND đáp ứng với chương trình đại học, sau đại học, trong đó đi sâu vào những vấn đề mới trong chương trình đào tạo, nội dung đào tạo và phương pháp đào tạo. 

Lãnh đạo Học viện ANND với các nhà khoa học, cán bộ chỉ huy thực tiễn tham dự Hội thảo


Huyền Thanh