Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ thực tiễn đến từ các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu các Bộ, ban ngành và một số Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an. 

Đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng tham gia hội thảo

Đây là vấn đề đã được Việt Nam quan tâm nghiên cứu và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoảng trống về cả lý luận và thực tiễn và rất cần có một công trình nghiên cứu tổng thể về vấn đề này ở quy mô quốc gia.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập những vấn đề nhận thức về mâu thuẫn xung đột xã hội và phòng ngừa xử lý mâu thuẫn xung đột xã hội ở nước ta hiện nay. Làm rõ các nguyên nhân và mối quan hệ giữa các nguyên nhân làm phát sinh các mâu thuẫn xung đột ơ nước ta hiện nay. Các quan điểm tư tưởng chỉ đạo nội dung biện pháp phòng ngừa giải quyết mâu thuẫn xung đột xã hội. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn  trong đảm bảo giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo; bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG) và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Các nhà khoa học trong lực lượng CAND tham luận tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, các kiến nghị khoa học cung cấp luận cứ, gợi mở khoa học trong công tác nghiên cứu phát triển lý luận, đổi mới các nội dung công tác thực tiễn nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội nhằm bảo vệ ANQG trong thời kỳ hiện nay.

Đại biểu đến từ các Học viện, trường CAND và các Cục nghiệp vụ tham gia Hội thảo

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND đã đánh giá cao các ý kiến, đề xuất và hàm lượng khoa học trong các tham luận của đại biểu. Đồng thời khẳng định, những kiến nghị khách quan, khoa học của các nhà khoa học tại hội thảo sẽ được tập hợp thành Báo cáo trình lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng lý luận Bộ Công an để tham khảo trong nghiên cứu và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động thực tiễn trong công tác bảo vệ ANQG.

Lãnh đạo Học viện ANND với các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội thảo


Huyền Thanh