Là trung tâm nghiên cứu khoa học và là cơ sở giáo dục có uy tín hàng đầu của Bộ Công an, Học viện ANND đã có quá trình 25 năm đào tạo sau đại học với 26 khóa đào tạo cao học và 22 khóa đào tạo nghiên cứu sinh. Trong đó, có 2.471 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng thạc sĩ; 218 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án và đã nhận được nhận bằng tiến sĩ.  

Nhiều đồng chí sau khi được đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ đã phát huy năng lực của mình, thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ tham gia đào tạo cán bộ các cấp học của ngành Công an, của CHDCND Lào, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận cương vị lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, nhiều đống chí trở thành phó giáo sư, giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân và những nhà khoa học có uy tín.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các nhà khoa học đã thảo luận, trao đổi những vấn đề trọng tâm, cơ bản, tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo sau đại học hiện nay như đổi mới phương pháp dạy học; huy động nghiên cứu sinh tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế, tổ chức sinh hoạt tại đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh; kinh nghiệm hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh, kinh nghiệm sử dụng các phương pháp nghiên cứu. 

Đồng thời,  phổ biến, quán triệt các quy định mới của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, Học viện ANND về đào tạo sau đại học, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến Thông tư 08 của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, các kinh nghiệm hay về tổ chức giảng dạy, hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh; tổ chức sinh hoạt khoa học cho nghiên cứu sinh tại đơn vị chuyên môn, sử dụng phương pháp nghiên cứu trong quá trình thực hiện luận văn, luận án; vấn đề phổ biến kết quả nghiên cứu.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã đề xuất những giải pháp phù hợp, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Học viện ANND. Đó là tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sư phạm cho các cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học; tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị thực tiễn; mở rộng hợp tác đào tạo trong và ngoài ngành công an, hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.

Huyền Thanh