Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học chủ trì buổi Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực an ninh đã nêu, đánh giá về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; những thuận lợi, thời cơ, nguy cơ, thách thức và quan điểm, định hướng, chính sách, những giải pháp về an ninh, góp phần xử lý hài hòa mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trong tình hình mới...

Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học phát biểu tại buổi Tọa đàm. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại Việt Nam, các đại biểu nhất trí với quan điểm, lĩnh vực an ninh phải góp phần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về an ninh quốc gia; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. 

Chú trọng nâng cao tiềm lực an ninh, quốc phòng phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, hiện đại hóa ngay các binh chủng và lực lượng quan trọng...

Anh Hiếu