Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2015, Công đoàn Tổng cục HC-KT đã hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác của Đảng ủy Tổng cục HC-KT, Ban chấp hành Công đoàn Công an nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục…

Tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen vì có những thành tích xuất sắc.

Hoạt động công đoàn cơ sở đã có bước phát triển về chất lượng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, của Ngành được cụ thể hóa và triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, các hoạt động đã có trọng tâm, công đoàn cấp cơ sở đã có những đầu tư cả về thời gian, vật chất, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện các phong trào thi đua, đạt hiệu quả.

Về phương hướng, chương trình hành động năm 2016, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, gắn việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với việc tổ chức các hoạt động công đoàn…; hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở duy trì tốt  phong trào thi đua lao động giỏi gắn với đảm nhận các công trình phần việc do đoàn viên công đoàn làm nòng cốt….

Các đại biểu tại hội nghị.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2015,  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể công đoàn cơ sở; 2 Bằng khen tập thể và 5 Bằng khen cho cá nhân.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Chuyên đề “Xanh, sạch, đẹp” cho 1 tập thể và Bằng khen cho 1 Công đoàn cơ sở; Công đoàn Công an nhân dân tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 5 tập thể công đoàn cơ sở và 141 Bằng khen tặng cá nhân vì có những thành tích xuất sắc…

M.Hiền