Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tại Hội nghị tổng kết công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019, triển khai công tác năm 2020 tổ chức ngày 7-1 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, nhận thức, trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật về Công an xã được ban hành bước đầu tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở.  

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT được duy trì, xuất hiện những cách làm mới phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 qua đó phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần động viên, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.  

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Hình thức, biện pháp XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã từng bước được đổi mới. Lực lượng cán bộ chuyên trách về XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ được sắp xếp thực hiện nghiêm túc theo cơ cấu mô hình tổ chức mới; Công tác quản lý đối với lực lượng bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở được quan tâm, từng bước hoàn thiện, hoạt động có hiệu quả ở cơ sở. 

Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì; tăng cường mối quan hệ gắn bó và đạt được những kết quả thiết thực, huy động các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia.

Công tác tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước được thực hiện một cách bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được tính sáng tạo từ cơ sở, nhân lên sức mạnh đoàn kết của các tập thể, cá nhân trong công tác bảo đảm ANTT. 
Trung tướng, Cục trưởng Trần Thị Ngọc Đẹp trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các tập thể.
Trung tướng, Cục trưởng Trần Thị Ngọc Đẹp trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân xuất sắc.

Qua công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Ghi nhận thành tích lực lượng XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ trong cả nước đã đạt được, năm 2019  Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều tập thể cá nhân xuất sắc được Bộ Công an và các cấp, ngành khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó, đa số các ý kiến đều cho rằng “ Làm phong trào, thì động viên khen thưởng đóng vai trò rất quan trọng; có sức khích lệ, động viên rất lớn đối với các cơ quan tổ chức và quần chúng hăng hái tham gia, tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ phong trào làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình”. 

Vì vậy, các đại biểu đã nêu kiến nghị với Bộ Công an, trực tiếp là với Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhằm giúp Cục “gỡ rối” những vướng mắc trong vấn đề khen thưởng trong công tác XDPT.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, đồng tình với báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã đề ra, chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm đặt ra đối với công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương ( CATW), Bộ Công an tiếp tục xác định phương châm hành động là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm “đột phá”. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tại Hội nghị.

Trong đó, Đảng ủy CATW, Bộ Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2020 đó là “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đã đề ra”.

Để công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 có những bứt phá mới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Cục cần tập trung triển khai, trong đó, trước tiên cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an để có lộ trình đưa vào triển khai thực hiện công tác của Cục. 

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu chiến lược về công tác XDPT; chú trọng nắm tình hình trong nhân dân, và công tác dự báo vĩ mô để tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ ban hành các chủ trương đúng, sát thực tiễn trong công tác XDPT.

Chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Bộ xây dựng các đề án, văn bản pháp quy liên quan đến công tác XDPT theo đúng tiến trình, tiến độ đề ra như: Nghị định của Chính phủ quy định về Công an xã, thị trấn chính quy. Trong đó, Cục cần khẩn trương phối hợp các đơn vị chuyên môn của Văn phòng Chính phủ trong việc tham mưu cho Chính phủ sớm bàn hành Nghị định quy định về Công an xã, thị trấn chính quy. 

Chủ động với các cơ quan chức năng chuẩn bị các văn bản hướng dẫn triển khai ngay sau khi  Nghị định này được ban hành. Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành bộ tiêu chí để đánh giá cụ thể, chính xác, khoa học về chất lượng công tác XDPT, cũng như trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác này. 

“Cục XDPT cần khẩn trương nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành bộ 10 tiêu chí để đánh giá cụ thể, chính xác, khoa học về chất lượng công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an các địa phương, và phải hoàn thành ngay trong quý I/2020 này” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ, Cục nên xác định rõ vai trò “tư lệnh” của mình trong công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ theo kết luận của đồng chí Bộ trưởng, để từ đó triển khai, hướng dẫn, kiểm tra đối với địa phương trong công tác này. Đồng thời chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng chiến lược về công tác XDPT.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hình thức động viên, khuyến khích để nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay tại cơ sở. Mặt khác, cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện công tác XDPTphù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ và thói quen của người dân hiện nay.

Song song với đó, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ CBCS làm công tác XDPT, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời chuẩn bị công tác nhân sự, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Cục và Đại hội đảng bộ ở các địa phương.

Tâm Phạm