Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, LP Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, LP Bộ Công an; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày Báo cáo kết quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an nhân dân (CAND) 6 tháng đầu năm, chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, LP Bộ Công an nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN, LP của lực lượng CAND; kịp thời xây dựng, ban hành một số văn bản thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP; các biện pháp về giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được tăng cường, gắn với khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”...

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, LP trong nội bộ và công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng thuộc trách nhiệm của lực lượng CAND thời gian qua…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao trách nhiệm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; vui mừng trước những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo PCTN, LP Bộ Công an nói riêng, Bộ Công an nói chung trong thực hiện PCTN, LP; tin tưởng, thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sắp tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo PCTN, LP Bộ Công an; đồng thời nêu rõ, PCTN, LP là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài, hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị rất cao, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và kiên trì, bền bỉ.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Ban Chỉ đạo PCTN, LP Bộ Công an tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hướng dẫn của Đảng ủy CATW về một số việc cần làm ngay để thực hiện tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa II) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về PCTN, LP, các văn bản về công tác tổ chức cán bộ phục vụ PCTN, LP. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Thực hiện tốt chính sách cán bộ, đảm bảo đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sỹ nhất là những cán bộ, chiến sỹ có nhiều khó khăn, phòng ngừa sai phạm.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong CAND, tránh hình thức. Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, cải cách tư pháp và thực hiện quy chế dân chủ trong CAND. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình hành động về tăng cường thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND, tập trung trước hết là tiết kiệm chi thường xuyên trên một số lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch… Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 của Bộ về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ CAND, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, chú trọng công tác thanh tra đột xuất.

Đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp, các đơn vị trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí; đơn vị, địa phương nào để xảy ra tham nhũng, lãng phí mà không chủ động phát hiện, xử lý thì người đứng đầu Công an đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm..

Về công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc phải nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của “Năm nghiệp vụ cơ bản” của lực lượng Cảnh sát nhân dân; triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm; đẩy nhanh các vụ án điều tra đã khởi tố, các chuyên án, đầu mối vụ việc; chú trọng công tác kê biên, thu hồi tài sản tham nhũng. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý tin báo tố giác tội phạm tham nhũng, công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm về tham nhũng, kiên quyết không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm… Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy CATW, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác PCTN.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, LP của Bộ và của Công an các đơn vị, địa phương; từng thành viên Ban Chỉ đạo phải đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP được phân công. 

Rà soát, tăng cường cán bộ có chất lượng cho Cơ quan Thanh tra, Cơ quan Điều tra các cấp trong CAND, nhất là các đơn vị Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PV