Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội, ngay từ tháng 12-2015, Ban Kinh tế Trung ương đã sớm tổ chức nghiên cứu, xây dựng nội dung kế hoạch công tác chuyên môn năm 201.

Sáu tháng đầu năm, các nội dung công tác của Ban được triển khai khẩn trương. Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất được chủ động thực hiện; nội dung kế hoạch công tác chuyên môn đã bám sát các chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII và được phân mục theo thứ tự ưu tiên nhằm xác định rõ lộ trình, điều kiện đảm bảo thực hiện đối với từng đề án, từng nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kinh tế Trung ương lưu ý, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, phức tạp. Trong đó cần tập trung hoàn thành các chủ đề quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Để làm được điều đó, đồng chí Trưởng Ban mong muốn toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban cùng đoàn kết, phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được nhiều thành tích hơn trong giai đoạn phát triển mới của Ban Kinh tế Trung ương…

PV