Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2017, Cục Đối ngoại đã chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác đối ngoại, phối hợp, xử lý, giải quyết kịp thời vấn đề quốc tế liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Cục Đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ hoạch định chính sách đối ngoại của Bộ năm 2017 và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

Trên lĩnh vực xử lý thông tin qua kênh INTERPOL trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Đối ngoại đã tiếp nhận và xử lý gần 3.000 lượt thông tin liên quan đến các vụ việc về tội phạm hình sự, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy nã cũng như các chương trình đào tạo, hợp tác…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả mà Cục Đối ngoại đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, việc thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức triển khai công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm. 

Trong đó, tập trung nắm tình hình, tăng cường trao đổi và xử lý thông tin phòng, chống tội phạm qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL, chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an các địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính quốc tế, nhất là các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm truy nã …

Khổng Hà