Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Cục Thuế Hà Nội báo cáo phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. 

Trong đó nhấn mạnh, Cục Thuế Hà Nội được UBND TP Hà Nội giao trách nhiệm là Tổ trưởng Bộ phận thường trực triển khai Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 20-9-2016 về việc thành lập Bộ phận thường trực triển khai Luật phí và lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội.

Với nhiệm vụ tham mưu UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ phí và lệ phí trên địa bàn, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn TP. Để kịp thời báo cáo UBND TP thực hiện từ ngày 1-7-2017, Cục Thuế đã xây dựng các phương án dừng đỗ xe thông minh áp dụng thí điểm tại lòng đường địa bàn quận Hoàn Kiếm, đánh giá khả năng thực hiện và đề xuất UBND thành phố áp dụng trên địa bàn thành phố. Cục Thuế Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện.

Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Cục Thuế Hà Nội tại văn bản nêu trên; đề xuất, báo cáo UBND TP Hà Nội theo quy định trước ngày 10-3-2017.

Hải Châu