Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Văn phòng Chính phủ