Văn bản cũng nêu rõ, việc mời các đơn vị trên tham gia là nhằm đảm bảo tính minh bạch và phòng chống tiêu cực, chống thất thu, tránh gian lần trong hoạt động thu phí. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát: 9 Trạm thu phí, trong đó đã báo cáo kết quả về Bộ GTVT: 8/9 Trạm; 1/9 Trạm đang kiểm tra, giám sát (Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai).


Thanh Huyền