Cụ thể, theo quy định hiện hành, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau: Người cao tuổi 100 tuổi được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

Đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo tăng như sau: Người cao tuổi 100 tuổi được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt; Người cao tuổi 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Mức chi nêu trên là mức tối thiểu.

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức chi cao hơn mức quy định này.

B.K.