Theo quy định tại điều 13, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thì cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo vào thu nhập chịu thuế, bao gồm: Khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; Khoản đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

Tuy nhiên, tổ chức cơ sở và các quỹ phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết số tiền ủng hộ của các cá nhân, tổ chức gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để chuyển đến nơi cần ủng hộ và có chứng từ xác nhận thì được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế.

H.A.