Trả lời: Căn cứ Nghị định số 47/2016 ngày 26-5-2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.210.000 đồng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2016 nhưng tính hưởng từ ngày 1-5-2016. Theo văn bản số 2046/BHXH-CSYT ngày 6-6-2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (Một trăm tám mốt nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (Bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (Bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ban PL-BĐ