Theo quyết định này, thẻ đi lại của doanh nhân APEC (viết tắt là “thẻ ABTC”) được sửa đổi, bổ sung một số điều như sau:

Thẻ ABTC có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Trường hợp thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ mới (sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 2); Doanh nhân Việt Nam bị mất thẻ ABTC phải thông báo cho Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an biết (theo mẫu do Bộ Công an quy định) để hủy giá trị sử dụng và thông báo cho các nước, hoặc vùng lãnh thổ việc hủy giá trị của thẻ bị mất (sửa đổi Điều 4); Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC và các trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cấp có thẩm quyền (quy định tại khoản 2, Điều 7 của quy chế này) Bộ trưởng Bộ Công an có thể xem xét cấp thẻ ABTC (sửa đổi Điều 6).

Về thẩm quyền xét cho sử dụng thẻ ABTC, Điều 7 sửa đổi, bổ sung như sau: Các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, và điểm a khoản 3 Điều 6 của quy chế này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC phải được Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp nơi công tác thông báo đề nghị cấp thẻ bằng văn bản. Các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, khoản 2 và điểm b, điểm c Khoản 3 Điều 6 của Quy chế này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch HĐTV do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm xét, cho phép sử dụng thẻ. Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập nhưng đã được cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước chi phối thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/ 12/ 2015. Thẻ ABTC được cấp trước ngày 1/ 9/ 2015 còn thời hạn được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời gian ghi trong thẻ.

Nguyễn Hưng