Đối tượng áp dụng Thông tư này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng - được gọi chung là cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

Ảnh minh hoạ: Cán bộ xã già yếu nghỉ việc được tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng.

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-7-2018

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2018 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2018 x 1,0692

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2018 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2017/TT-BNV.

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2018 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc

  • Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng;
  • Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã: 1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng;
  • Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng.

Nguồn kinh phí điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15-6-2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Thông tư 08/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15-8-2018, các chế độ tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1-7-2018.

V.Cường