Theo Cục Thuế TP, trong tuần lễ này, ngành Thuế sẽ tuyên truyền hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân những quy định về chính sách và các thủ tục liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN-TNDN; hướng dẫn, hỗ trợ DN việc gửi hồ sơ quyết toán thuế qua mạng Internet. Trường hợp cá nhân quyết toán trực tiếp sẽ hướng dẫn, hỗ trợ về chính sách và việc lập tờ khai.

Trong năm 2013, lần đầu tiên thực hiện tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế TP đã hỗ trợ 30.558 lượt người về chính sách thuế, cách tính và kê khai số thu nhập được nhận trong năm và tiếp nhận, giải quyết 20.205 hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân và DN

T.H.