Trong danh mục 34 thủ tục hành chính về quản lý thuế được bãi bỏ thực chất là 17 thủ tục có nội dung giống nhau nhưng được thực hiện ở 2 cấp là Cục Thuế và Chi Cục Thuế. 

H.A.