Tại Công văn số 6889/VPCP - KTTH ngày 22/11/2006 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính, đồng thời giao cho Bộ Tài chính đưa ra xin ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, công khai trên mạng cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia để khi thực hiện không bị vướng mắc

H.T.