Theo đó, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định được trang bị theo các chuyên ngành giám định của kỹ thuật hình sự được quy định tại Thông tư số 33/2014/TT/BCA ngày 5-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự và căn cứ vào các quy trình giám định kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành; bao gồm 10 nhóm thiết bị sau: 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết đường vân; Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết cơ học; 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định súng, đạn; 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định tài liệu; 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cháy, nổ; 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật; Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định âm thanh; 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết sinh học và giám định ADN; 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định hóa học, chất ma túy; 

Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật số và điện tử. Thông tư có hiệu lực từ 1-7-2018.


Hương Giang