Dự và điều hành buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng (Bộ Công an) nêu rõ: Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đã ban hành và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình về công tác thanh niên phù hợp với chức năng của Bộ và đặc điểm thanh niên trong CAND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu tại buổi làm việc

Những năm qua, thanh niên CAND đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2016, thanh niên chiếm tỷ lệ 60% (tăng 2%), trong đó về trình độ học vấn: Tiến sỹ 0,02%, thạc sỹ 2,25% (tăng 2%), đại học 32%, cao đẳng 2,9% (tăng 7%), trung cấp 54,4% (giảm 4%), sơ cấp 1,9% (giảm 1%); trình độ chính trị: Cao cấp 0,2% (tăng 0,1%), trung cấp 19,6% (tăng 2%), sơ cấp 49,5% (giảm 7%); số thanh niên giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy chiếm 6,7% (tăng 5%). Tỷ lệ thanh niên vi phạm kỷ luật giảm xuống dưới 0,5%. 

Tuyệt đại bộ phận thanh niên CAND luôn giữ vững và phát huy truyền thống của lực lượng CAND, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hành phúc của nhân dân. 

Nhiều đoàn viên, thanh niên có chí tiến thủ, có tinh thần say mê học tập, rèn luyện nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được kiện toàn; tổ chức đoàn thanh niên trong CAND được quan tâm xây dựng vững mạnh, phát huy vai trò giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, liên tục được công nhận và đánh giá cao...

Các đại biểu phát biểu, trao đổi nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười; đồng chí Vũ Đăng Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/ĐUCA ngày 21-9-2015 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, trọng tâm là việc học tập và làm theo tác phong, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy CAND. 

Rà soát, điều chỉnh nội dung để quán triệt, thực hiện chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 45/2009/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND và Quyết định số 3001/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chương trình phát triển thanh niên CAND giai đoạn 2013 - 2020.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên đối với công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. 

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp trong CAND; chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao hiệu quả các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên trong CAND; kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách…

Thảo Vy