Tác giả Nguyễn Thiện Luân, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho ra đời bộ sách gồm 3 cuốn: “Đinh Tiên Hoàng đế” (NXB Thanh Niên), “Hoàng hậu nhị triều” (NXB Hội Nhà văn) và “Lê Đại Hành Hoàng đế” (NXB Hồng Đức).

Bìa cuốn sách "Lê Đại Hành Hoàng đế”.

Thông qua ba nhân vật lịch sử Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng đế), Dương Thị (Thái hậu Dương Vân Nga) và Lê Hoàn (Vua Lê Đại Hành), tác giả Nguyễn Thiện Luân tái hiện lại tinh thần yêu nước của tướng lĩnh và dân chúng thời đó.

Đó là thời muôn dân trăm họ nhất tề đứng lên, đi theo ngọn cờ đại nghĩa của Đinh Bộ Lĩnh, dẹp loạn 12 sứ quân để thống nhất non sông xã tắc và lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến độc lập thống nhất đầu tiên của nước ta.

CV