Dự Đại hội có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành cùng đông đảo các nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian, hội viên Hội Văn nghệ dân gian trên cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Văn hóa dân gian, trong đó có văn học, nghệ thuật dân gian, được nhân dân ta sáng tạo, lưu giữ, trao truyền trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Khối di sản văn hóa - văn nghệ dân gian của 54 dân tộc là rất lớn, bao gồm những giá trị tinh thần quý báu gắn bó bền chặt với cuộc sống con người.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và hơn 1.400 hội viên của Hội đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đánh giá cao việc Hội đã động viên các hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật gần 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian, trong đó có công trình với quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển văn hóa, du lịch ở các địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII .

Việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 659 Hội viên của Hội từ năm 2001 đến nay là công việc thiết thực, ghi nhận công lao to lớn cũng như động viên các nghệ nhân dân gian, những người có công nghiên cứu, bảo tồn, truyền bá vốn di sản văn hóa, văn nghệ dân gian quý báu mà ông cha ta để lại.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật như Nghị quyết 23-NQ/TW, Nghị quyết 33-NQ/TW, Kết luận 76-KL/TW, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Hội.

Hội tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển bền vững văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với tình hình mới, yêu cầu mới hiện nay, hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam; chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động hội gắn với đặc trưng, đặc thù của Hội, huy động các nguồn lực để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc; xây dựng các đơn vị cơ sở của Hội thành những đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, nhằm lưu giữ và phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch…

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội và đề ra phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo đó, Hội tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với hoạt động nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam của toàn thể hội viên. Hội cũng sẽ tiếp tục sưu tầm những biểu hiện văn hóa chưa sưu tầm được, chuyển mạnh sang việc khám phá những giá trị, những quy luật tư duy sáng tạo của ông cha đang còn tiềm ẩn trong các tác phẩm, các phong tục, các biểu tượng… nhằm nâng cao  chất lượng các công trình nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian phục vụ cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Hội tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng để sưu tầm, nghiên cứu nhiều công về văn hóa, văn học nghệ thuật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Hội và các hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Hội, góp phần nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại hội cũng đã bầu ra 13 thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ khóa VIII (2020-2025). Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý được bầu là Chủ tịch Hội.

Hoa Nguyễn