Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã chấm dứt triệt để việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. 

Việc xét duyệt, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo của TP hàng năm cần có thẩm định, xem xét sát với yêu cầu thực tế và năng lực thực hiện của đơn vị; tránh lãng phí. 

Quá trình thực hiện cần được theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện của các đơn vị thực hiện, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Bên cạnh đó, cần rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư theo đúng quy định; có văn bản xin lỗi công dân đối với trường hợp phân loại, xử lý đơn thư sai.

D.L.