Văn bản nêu rõ, sau 7 ngày triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 08-TB/TU, tình hình tại khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đã có chuyển biến tích cực, việc vận chuyển rác vào khu liên hợp được thông suốt. 

Song, đây là vấn đề dân sinh cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và đời sống nhân dân tại 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn nói riêng và địa bàn huyện Sóc Sơn nói chung, tiềm ẩn các nguy cơ cao về vệ sinh môi trường thành phố. 

Vì vậy, cần sự nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết các tồn tại, hạn chế trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, giải quyết các kiến nghị của người dân sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng của khu liên hợp.

Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn là đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về công tác giải phóng mặt bằng, công tác an ninh trật tự tại khu vực khu liên hợp. UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã tổ chức thực hiện công tác này (trong đó có bố trí bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân có liên quan), không được để xảy ra tình trạng người dân lợi dụng vấn đề môi trường, giải quyết kiến nghị, khiếu nại để chặn xe vận chuyển rác, làm ảnh hưởng đến công tác vận hành của khu liên hợp.

UBND thành phố phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra, ưu tiên thực hiện ngay các vấn đề cấp bách; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, bất cập, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan về vấn đề xử lý thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan. Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống bờ bao các hồ, ô chứa rác thải, lập phương án chống vỡ, tràn các ô chứa nước rỉ rác đối với các điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ cao, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

UBND thành phố xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, có các biện pháp cấp bách để thực hiện; ngoài các việc cấp bách trước mắt, phải nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ, bảo đảm vận hành an toàn, đồng bộ, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10/11/2020.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát chủ đầu tư thực hiện các dự án đốt rác, đề xuất thay thế các nhà đầu tư không đủ năng lực; làm việc cụ thể với các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để bảo đảm đưa dự án vào hoạt động sớm nhất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/11/2020.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy chế vận hành, hoạt động của khu liên hợp đáp ứng yêu cầu an toàn, ổn định, liên tục, hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, bổ sung các điều khoản xử phạt nghiêm các sai phạm đối với các đơn vị trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác, nghiêm cấm các hành vi đổ nước rác vào các ô chôn lấp cùng rác. 

Đồng thời, cần có biện pháp chấm dứt ngay việc người dân vào trong khu liên hợp bới rác, tìm rác, thu nhặt rác thải, phế liệu; rà soát, hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý rác thải, nghiêm cấm để nước rỉ rác vào bãi thải, có phương án phân luồng, bảo đảm việc truyền dẫn nước rỉ rác về các trạm xử lý trong khu liên hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 10.11.2020.

Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển rác và các đơn vị điều hành, chôn lấp rác, đơn vị xử lý nước rỉ rác, bảo đảm việc ép nước, chôn lấp rác và xử lý nước rỉ rác được thực hiện đúng quy định, quy trình; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng cùng các sở, ngành tổng hợp tình hình giải quyết các thủ tục cho Nhà máy điện rác Sóc Sơn, làm rõ các thủ tục đã, đang giải quyết, những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án này, hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 1.2021; kiểm tra, hoàn thành thủ tục tiếp nhận nhà máy đốt rác công nghiệp do Nhật Bản tài trợ đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả đầu tư, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/11/2020.

UBND thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát tổng thể việc đấu thầu, ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký; đề xuất giải pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/11/2020.

Hải Châu