Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã nhận được công văn của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sau khi kiểm tra, xử lý Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường và các tài liệu có liên quan. 

Dựa trên cơ sở đó, bà Trần Thị Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, gồm cả cơ sở công lập và tư nhân và các cơ sở kinh doanh thuốc, dược liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố ngừng ngay việc sử dụng tất cả các lô dược liệu có tên là “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất; yêu cầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố có sử dụng mặt hàng “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất tiến hành thu hồi và hủy theo quy định.Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã nhận được công văn của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sau khi kiểm tra, xử lý Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường và các tài liệu có liên quan. Dựa trên cơ sở đó, bà Trần Thị Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, gồm cả cơ sở công lập và tư nhân và các cơ sở kinh doanh thuốc, dược liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố ngừng ngay việc sử dụng tất cả các lô dược liệu có tên là “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất; yêu cầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố có sử dụng mặt hàng “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất tiến hành thu hồi và hủy theo quy định.

Thanh Hằng 

Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã nhận được công văn của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sau khi kiểm tra, xử lý Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường và các tài liệu có liên quan. Dựa trên cơ sở đó, bà Trần Thị Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, gồm cả cơ sở công lập và tư nhân và các cơ sở kinh doanh thuốc, dược liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố ngừng ngay việc sử dụng tất cả các lô dược liệu có tên là “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất; yêu cầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố có sử dụng mặt hàng “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất tiến hành thu hồi và hủy theo quy định.

Thanh Hằng 

Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã nhận được công văn của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sau khi kiểm tra, xử lý Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường và các tài liệu có liên quan. Dựa trên cơ sở đó, bà Trần Thị Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, gồm cả cơ sở công lập và tư nhân và các cơ sở kinh doanh thuốc, dược liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố ngừng ngay việc sử dụng tất cả các lô dược liệu có tên là “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất; yêu cầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố có sử dụng mặt hàng “Thần khúc” do Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường sản xuất tiến hành thu hồi và hủy theo quy định.

Thanh Hằng 


Thanh Hằng