Tổng số thủ tục hành chính kết nối là 198 thủ tục, tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 3,07 triệu bộ hồ sơ, của trên 38.400 doanh nghiệp. 

Dự kiến, từ ngày 1/7 đến 30/9, sẽ kết nối thí điểm 2 thủ tục mới của Bộ Y tế lên NSW, 2 thủ tục gồm cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm và thủ tục cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu.

L.Hiệp