Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2016, đã có hơn 75 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung của toàn quốc là hơn 81%, vượt 2,8% so với chỉ tiêu bao phủ được giao và tăng 4,3% so với năm 2015. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 18% dân số (khoảng 17 triệu người) chưa có bảo hiểm y tế.Số người chưa có thẻ bảo hiểm y tế bao gồm cả số người chưa tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình do luật quy định và có cả số phải tham gia nhưng không tham gia đầy đủ. Đó là khoảng 3 triệu người lao động trong các doanh nghiệp; 0,4 triệu người thuộc hộ gia đình cận nghèo và 3 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, mới có hơn 74.000 người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 4,5% so với tổng số người thuộc nhóm đối tượng này.

Nguyên nhân số người chưa tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều là do tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số đơn vị, doanh nghiệp chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế. Trong khi đó, công tác thanh tra chuyên ngành về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được kịp thời triển khai do hệ thống các văn bản pháp quy về thành thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn đang hoàn thiện.

Hải Châu