Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người đến khám chữa bệnh (KCB) tại cơ sở có hợp đồng KCB BHYT nhưng không phải là nơi đăng ký KCB ban đầu theo hướng dẫn của Sở Y tế thì vẫn được thanh toán như trường hợp đi KCB đúng tuyến.

Đối với trường hợp đến KCB tại cơ sở KCB không có hợp đồng KCB BHYT nhưng được Sở Y tế giao nhiệm vụ tiếp nhận để cấp cứu, điều trị người bệnh có thẻ BHYT thì được thanh toán chi phí KCB BHYT như trường hợp KCB đúng tuyến, theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đối với trường hợp cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến; được thanh toán theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đối với trường hợp người bệnh tự đến KCB (không phải cấp cứu, không có giấy chuyển tuyến KCB BHYT).

Trần Hằng