Theo đó, Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội sẽ được chuyển giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện, trên cơ sở ghi giảm vốn ngân sách nhà nước theo giá trị sổ sách tại Bộ Y tế và ghi tăng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trước mắt, đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16 của Chính phủ về quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau một thời gian, xem xét để thí điểm cổ phần hóa khi thuận lợi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc bàn giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện tiếp nhận Bệnh viện Bưu điện theo quy định trên. Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của Bệnh viện Bưu điện khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật.

Dạ Miên