Theo thông báo kết luận, sẽ giữ nguyên tên gọi Bệnh viện Bưu điện và không sáp nhập Bệnh viện Bưu điện với đơn vị khác trực thuộc Bộ Y tế.

Đồng thời Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bưu điện khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về tài chính (tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển) và bộ máy tổ chức; bảo toàn và phát triển tài sản, vốn của nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2015.

H.T.