Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" được ban hành, ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đi đầu trong sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trong ngành, với cách làm sáng tạo, phù hợp, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sau sáp nhập, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. 

Năm 2017, ngành Y tế tỉnh mạnh dạn triển khai việc sáp nhập 11 bệnh viện đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện, trực thuộc Sở Y tế, để thực hiện cả hai chức năng dự phòng và khám chữa bệnh. Với cách làm này, đến cuối năm 2017, ngành Y tế đã sáp nhập thành công 11 bệnh viện đa khoa huyện vào trung tâm y tế huyện. 

Đến hết năm 2018, ngành Y tế tỉnh đã sắp xếp tinh gọn đầu mối, từ 34 đơn vị trực thuộc xuống còn 21 đơn vị trực thuộc, mỗi trung y tế cũng giảm ít nhất 2 khoa, phòng chuyên môn.

Qua hai năm 2017, 2018 quyết liệt chỉ đạo, đến nay tỉnh Phú Thọ đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của 33 sở, ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, sáp nhập, giải thể tổng số 139 đầu mối cấp phòng, ban, chi cục (102 phòng, ban, 37 đơn vị sự nghiệp), sau khi sắp xếp còn 54 đầu mối, giảm 85 đầu mối, giảm được 69 phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hoàn thành sáp nhập tại 13/13 đơn vị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tại 2/13 đơn vị, đồng chí Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. 

Sau sắp xếp đã giảm được 102 lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành; 72 lãnh đạo cấp phòng thuộc các chi cục, trung tâm, đơn vị sự nghiệp. 

Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, dự kiến số khu dân cư sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 1.021 khu dân cư (giảm 35,4%). Việc sáp nhập này sẽ hoàn thành vào tháng 7-2019.

Lâm Đào An