Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội được giao làm Trưởng Đoàn giám sát. Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội và ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách làm Phó Trưởng Đoàn.

Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8-2018; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Ông Nguyễn Đức Hải là trưởng đoàn giám sát

Đoàn giám sát bao gồm 20 thành viên định danh và một đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh nơi đoàn đến giám sát.

Cuộc giám sát này nhằm đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới và những chính sách, pháp luật có liên quan.

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8-2018.


Vũ Hân