Tình hình giải ngân đến 22-2 đạt khoảng 5.775 tỷ đồng (tương đương với khoảng 260,5 triệu USD), trong đó được tập trung chủ yếu trong tháng 2 đạt khoảng 5.598 tỷ đồng (tương đương với khoảng 252,5 triệu USD). Trả nợ nước ngoài 262,8 triệu USD, tương đương 5.820 tỷ đồng, trong đó trả cho phần cho vay lại là 3.085 tỷ đồng.

Trân Trân