Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội thảo. Cùng chủ trì hội thảo có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Tiến sĩ Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 Cùng tham dự Hội nghị còn có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Võ Văn Phuông, GS.TS Phùng Hữu Phú, Tiến sĩ Bùi Trường Giang và PGS.TS Nguyễn Duy Bắc chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 3 nội dung: Quá trình hình thành và phát triển, thành tựu vẻ vang của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tư tưởng - lý luận, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; kinh nghiệm thực tiễn từ các ban, bộ, ngành, địa phương; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội thảo.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến tại Hội thảo đã khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi. 

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, như: tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam...

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh việc đánh giá về sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành Tuyên giáo qua 90 năm xây dựng và phát triển, các ý kiến tại Hội thảo cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới; cổ vũ, động viên toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Với nội dung phong phú, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, Hội thảo khoa học đã góp phần làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò và những thành tựu quan trọng của công tác tuyên giáo đã đạt được trong 90 năm qua. Kết quả của Hội thảo thực sự là những đóng góp có ý nghĩa cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Ngành; củng cố và nâng cao trách nhiệm, khơi dậy lòng tự hào và niềm tin của đội ngũ làm công tác tuyên giáo vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, Hội thảo là dịp để tưởng nhớ, kính trọng và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh – người thầy vĩ đại của Ngành Tuyên giáo, đồng thời tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ngành Tuyên giáo như: các đồng chí Trường Chinh, Trần Huy Liệu, Tố Hữu, Hoàng Tùng, Đào Duy Tùng, Hà Xuân Trường, Trần Trọng Tân…; đồng thời khẳng định “Tấm gương của các đồng chí lãnh đạo tiền bối chính chính là động lực, khích lệ tinh thần, truyền thêm nhiệt huyết, thôi thúc sự dấn thân hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ngành Tuyên giáo, tiếp bước, cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc…”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020), tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và nhân dân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 như: 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Xuân Trường