Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 50 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí . Đồng chíDương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Các đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy có 11 đồng chí, đồng chí Phan Văn Đăng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 16 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025: Ảnh Báo Bình Thuận

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7-7,5%/năm (trong đó GRDP nhóm ngành Công nghiệp - xây dựng tăng 11,5-12%; nhóm Dịch vụ tăng 7,0-7,5%; nhóm Nông – lâm - thủy sản tăng 2,8-3,3%. Bình quân hàng năm, huy động GRDP vào ngân sách khoảng 7,5-8,0%). GRDP bình quân đầu người đạt từ 4.200  đến 4.400 USD. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5-1,8 lần so với năm 2020…

Đại hội đã thống nhất nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng; trong đó tập trung chủ yếu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, trong đó chú trọng phát triển kinh tế biển; ưu tiên phát triển xây dựng chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao: Công nghiệp - Du lịch - Nông nghiệp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Báo Bình Thuận

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, vệ sinh, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu là những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra.

Đồng thời Đại hội cũng thống nhất xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Đại hội quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung

Cũng tại Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã quyên góp gần 90 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai trong những ngày vừa qua.


Bùi Phan – Văn Bình