Bảo tàng Xô Viết – Nghệ Tĩnh

Khảo sát, tọa đàm kết nối các di sản thế giới tại Việt Nam

Triển khai chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2015, từ ngày 11 đến 16/9/2015, Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình khảo sát và tọa đàm kết nối các di sản thế giới tại Việt Nam.