Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đôn đốc ngành Giáo dục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tinh thần của Nghị quyết số 23/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 8-4.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp và chịu trách nhiệm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tiêu chuẩn quy định.

Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-5. 

HT