Đây là một sự khuyến khích nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình độ cao và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và định hướng đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN.

Đối tượng hỗ trợ là người học đang học tập tại ĐHQGHN có công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ghi địa chỉ ĐHQGHN. Đối với nghiên cứu sinh, công bố quốc tế hoặc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ phải có nội dung phù hợp với đề tài luận án đang triển khai.

Các ấn phẩm công bố quốc tế được chia thành 2 lĩnh vực: Nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên và y dược, kĩ thuật và công nghệ và Nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học liên ngành.

H.T.