Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các Phòng GD&ĐT đôn đốc các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Theo đó, các Phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm túc các quy định về việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức gây gổ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường; thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. 

Đặc biệt, nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ học sinh trong các tình huống nguy cấp, các Phòng GD&ĐT và các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin cho học sinh về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. 


Hùng Quân