Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Nội dung, nội hàm và mục tiêu của chương trình Giáo dục CDTC rất phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, đây là chứng chỉ thể hiện con người có khả năng làm việc trong thời kỳ toàn cầu hóa. Do đó, Bộ trưởng đã đề nghị Mạng lưới CDTC cung cấp đầy đủ nội dung, tư liệu, các bộ tiêu chí về chương trình Giáo dục CDTC cho Bộ GD&ĐT.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng giao Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Ban soạn thảo chương trình theo hướng tiếp nhận một cách chủ động, những gì phù hợp sẽ đưa dần vào môn học.

PV