Theo đó, cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ phải bảo đảm có ít nhất 1 giáo sư và 3 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc 2 phó giáo sư và 3 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ là giảng viên cơ hữu ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu; có chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến ngành đăng ký đào tạo trong trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên; có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo tiến sĩ…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi để xảy ra một trong những trường hợp: Không bảo đảm một trong các điều kiện mở ngành quy định; tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; không đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

H.Thanh