Đối với giáo dục mầm non, thời lượng thực hiện đảm bảo hợp lý, không áp đặt, khiên cưỡng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ. Học sinh tiểu học mỗi lớp học 5 tiết/năm học; Học sinh THCS mỗi lớp 10 tiết/năm học; Học sinh THPT và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên mỗi lớp 15 tiết/năm học.

 Đối với sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, thời lượng thực hiện đảm bảo hợp lý phù hợp với kế hoạch đào tạo hằng năm, bảo đảm tổ chức tối thiểu 4 buổi/khóa học.

Về phương pháp tổ chức, đối với giáo dục mầm non sẽ lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày; nội dung giáo dục phát triển thể chất; sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa.

Đối với giáo dục phổ thông, sẽ lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa; thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè. Đối với giáo dục đại học, sẽ lồng ghép trong các môn học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa. 


H.Thanh