Sau khi bàn bạc và thảo luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có một số điểm thống nhất căn bản.

Theo đó, ở bậc Tiểu học, Lịch sử sẽ tích hợp trong môn học chung cùng với một số ngành khoa học khác, chủ yếu giáo dục Lịch sử thông qua các câu chuyện để tạo hứng thú cho học sinh. Ở bậc Trung học cơ sở, hai phương án cần tiếp tục suy nghĩ.

Phương án 1: Để Sử và Địa là hai môn độc lập, viết thêm phần tích hợp kiến thức giữa hai môn này để học sinh phát triển khả năng tổng hợp.

Phương án 2: Xây dựng môn Sử Địa tích hợp, gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa Lý, những phần kiến thức có liên quan sẽ tạo thành các chuyên đề liên môn. Học sinh sẽ chỉ có một cuốn sách, bớt nặng nề và rườm rà hơn.

Ở bậc Trung học phổ thông, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất Lịch sử vẫn là nội dung bắt buộc trong chương trình ở bậc học này nhưng không tích hợp Lịch sử vào môn Công dân với Tổ quốc. Học sinh chọn học Lịch sử để thi Đại học sẽ học Lịch sử nâng cao.

Đây là môn độc lập. Học sinh không theo Lịch sử như định hướng nghề nghiệp mà sẽ học bắt buộc môn Sử Địa với kiến thức cơ bản. Điều này đảm bảo tất cả các học sinh vẫn học Lịch sử nhưng ở các cấp độ khác nhau.

Cũng theo tinh thần của cuộc họp, sau khi thống nhất về chủ trương chung, các nhà khoa học và Ban chỉ đạo đổi mới chương trình và sách giáo khoa sẽ tiếp tục bàn bạc để đi đến thống nhất, làm sao để việc cải cách giáo dục Lịch sử phải thực sự hiệu quả, hấp dẫn, thiết thực với học sinh.

H.Thanh