Theo đó, đây là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. 

Học viện Hành chính Quốc gia có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước. 

Bắt đầu từ ngày 15-3-2018, NAPA sẽ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật, trường không còn đào tạo hệ đại học như các năm trước.

H.T.