Theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đến nay cả nước có 1.977 cơ sở GDNN (393 trường cao đẳng, 551 trường trung cấp và 1.035 trung tâm GDNN – thường xuyên). Đề án được thực hiện nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV). 

Thông qua đó làm thay đổi định hướng và mục tiêu học tập của HSSV từ thụ động chờ việc sang chủ động tự tạo việc làm sau tốt nghiệp. Cùng với đó là tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hoá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Theo đó, đến năm 2020 có 100% trường cao đẳng và trung cấp có kế hoạch và tổ chức triển khai hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Có ít nhất 90% HSSV của các trường này và trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp… Có khoảng 50% các trường cao đẳng và trung cấp có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Để thực hiện đề án này, kinh phí sẽ được sử dụng từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Ngoài ra là từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ Hỗ trợ HSSV, Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở GDNN; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hoá khác.

Nhật Trường