Để đạt chỉ tiêu có 70% số trường công lập đạt chuẩn vào năm 2020, năm 2019, Hà Nội phấn đấu xây dựng 100 trường đạt chuẩn; công nhận lại 165 trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát các trường đã đăng ký xây dựng trường chuẩn năm 2018 và lộ trình triển khai năm 2019 để hoàn thành đúng tiến độ; thực hiện các giải pháp để giảm áp lực về sĩ số học sinh/lớp...                                          

Hải Châu