Theo đó, từ năm 2001 - 2017, tỉnh Cà Mau có 259/543 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 47,69% tổng số trường học trong toàn tỉnh. Thống kê số trường đạt chuẩn đến hạn và quá hạn kiểm tra công nhận lại (sau 5 năm kể từ ngày quyết định công nhận) là 134 trường (chiếm 51,73 % tổng số trường đạt chuẩn trong toàn tỉnh). 

Sau kiểm tra, số trường còn giữ vững các tiêu chuẩn là 41/134 trường (đạt 30,6 %), số trường bị tụt chuẩn là 93/134 trường (chiếm 69,4%). Qua kết quả kiểm tra, hầu hết các trường bị tụt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Một số trường không giữ vững tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 

Cá biệt, có trường Tiểu học bị tụt ở tiêu chuẩn tổ chức, quản lý nhà trường hoặc về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Theo Hội đồng thẩm định, tất cả 5 tiêu chuẩn đều có mối quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau để tạo thành “Chuẩn cấp độ” khẳng định chất lượng chung. Vì vậy, số trường học bị tụt chuẩn chiếm tỷ lệ lớn như trên là một dấu hiệu cho thấy chất lượng giáo dục của nhà trường cần phải được quan tâm nghiêm túc.

Để khắc phục vấn đề này, nhiều chuyên gia giáo dục nêu giải pháp, nên tổ chức kiểm tra, rà soát các trường đạt chuẩn đã quá hạn công nhận lại, cũng như các trường đến hạn đề nghị công nhận lại hàng năm; đối chiếu cụ thể, đầy đủ từng tiêu chuẩn quy định hiện hành, để sớm có biện pháp xử lý…

Đ.Văn – T.L